TIN HOẠT ĐỘNG CHÍNH QUYỀN TIN HOẠT ĐỘNG CHÍNH QUYỀN

Kế hoạch tuyển chọn thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn thị trấn Phùng
Ngày đăng 14/06/2024 | 16:44  | Lượt xem: 62

     Thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở ban hành ngày 28/11/2023, có hiệu lực từ ngày 01/7/2024; Nghị định số 40/2024/NĐ- CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; Thông tư số 14/2024/TT-BCA ngày 22/4/2024 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

     Thực hiện kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 15/5/2024 của UBND huyện Đan Phượng về việc triển khia thực hiện Quyết định 176/QĐ-TTG ngày 14/02/2024 của thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở.

     UBND thị trấn Phùng ban hành kế hoạch tuyển chọn thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn thị trấn như sau:

     Xem chi tiết tại đây:

     Kế hoạch tuyển chọn thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở trên địa bàn thị trấn Phùng

     Thông báo tuyển chọn công dân tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở